Loader
Zadzwoń i umów się +48 798 313 720

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy niżej co następuje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HERCULES TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Lęborska 37, 60-431 Poznań, stomatologia@hercules.pl, telefon: +48 61 849 90 10, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000408520, NIP: 8970009810, REGON: 930508862 (dalej jako „Hercules Trading”).

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej jest warunkiem ustawowym (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Możliwe jest również przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Hercules Trading w celach innych niż realizacja świadczeń zdrowotnych np. kontaktu z Państwem, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe, przetwarzane celem wykonania świadczeń zdrowotnych, Hercules Trading przechowuje odpowiednio przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach szczególnych. W pozostałym zakresie dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Hercules Trading oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Hercules Trading. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu bez Państwa zgody.

Hercules Trading może udostępniać Państwa dane osobowe, przetwarzane w celu wykonania świadczeń zdrowotnych innym podmiotom na zasadach określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dodatkowo Państwa dane osobowe w odpowiednim zakresie mogą być ujawniane podmiotom, którym Hercules Trading powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług prawnych, księgowych oraz informatycznych.

Hercules Trading stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony Państwa danych osobowych, a personel Hercules Trading przetwarzający dane osobowe jest należycie przeszkolony i zobowiązany do stosowania, obowiązujących w Hercules Trading procedur bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

Na zasadach określonych przepisami prawa, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych oraz informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane;
  • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszalności danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody, jeśli dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.
Zadzwoń
i umów się
Fax: +48 61 848 83 64
Godziny otwarcia

Pon.: 8 00 - 18 00

Wt.: 8 00 - 18 00

Śr.: 8 00 - 18 00

Czw.: 8 00 - 18 00

Pt.: 8 00 - 18 00

Sob.: 00 - 00